Log in

Založení nového spolku - krok za krokem


1. Vytvoření nových stanov spolku


 • Ve stanovách musí být nový název, ze kterého bude patrna právní forma, tedy v názvu ponese
 • "zapsaný spolek", případně bude končit zkratkou ", z. s.";
 • Ve stanovách musí být jasně definované sídlo spolku;
 • Ve stanovách musí být jasně definovaný účel spolku, který je i předmětem zápisu do spolkového rejstříku (např. Účelem Spolku je rozvoj a propagace jezdeckého sportu, podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, příprava reprezentace a vzdělávání v hipologické problematice.);
 • Dalším bodem stanov musí být výčet činností. Tyto činnosti musí vést výhradně k naplnění účelu spolku a hlavní činnost nesmí být obchodní. Obchodní činnost může být pouze vedlejší pomocnou činností, která poskytuje podporu pro činnosti hlavní;
 • Dále je nutné ve stanovách specifikovat formy členství, jeho vznik a zánik;
 • Malé spolky mohou mít pouze dva orgány. Členskou schůzi a Statutární orgán (individuální - Předsedu nebo kolektivní - Výbor). Není nutné mít žádné další komise, pokud je spolek nepotřebuje ke své činnosti;
 • Kontrolní komise - není povinná. Ale má to do budoucna vazbu na daňovou problematiku (je uvažováno, že se bude jednat o povinnou podmínku obecné prospěšnosti) – doporučujeme tedy ekonomicky aktivnějším klubům čerpajícím dotace tuto komisi do stanov uvést a zároveň v rámci Členské schůze zvolit nové členy (musí mít minimálně 3 členy);
 • Dále je nutné specifikovat jakým způsobem bude spolek likvidován v případě zániku;
 • Podpis statutárního zástupce na stanovách nemusí být ověřený;
 • Vzorové stanovy (jednoduché a komentované staovy, .DOCX);


2. Zápis z ustavující Členské schůze (či jiného nejvyššího orgánu) spolku

 • Spolu se stanovami obsahujícími změněný název a další úpravy je nutné předložit dokument prokazující konání ustavující schůze spolku;
 • Musí dojít k volbě orgánů Spolku, které jsou zároveň oprávněné předložit návrh k zápisu do Spolkového rejstříku a sami jsou pak do rejstříku zapsáni (viz níže souhlas statutárních zástupců...);
 • Je nutné spolu se zápisem předložit i prezenční listinu (s podpisy zúčastněných - nemusí být ověřené), ze které je patrné, že schůze byla usnášení schopná dle původních stanov;
 • Na zápise by měly být dva podpisy - zapisovatele a ověřovatele, nemusí být ověřené;
 • Spolek musí mít minimálně 3 členy s právem rozhodujícím;
 • Vzor zápisu ze schůze spolku (.DOCX);


3.  Souhlas statutárních zástupců se zápisem do Spolkového rejstříku

 • Každý statutární zástupce (či člen kontrolní komise) musí dát svůj souhlas;
 • V případě kolektivního statutární orgánu je nutné aby souhlas dal každý z jeho členovů, stejně tak členové komisí;
 • Vzor souhlasu statutára k zápisu do Spokového rejstříku (.DOCX);
 • Podpis musí být ověřený (ověří na každé poště);


4. Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku


5. Vyplnění návrhu v Inteligentním formuláři na portálu eJustice

 • Zde je přímý odkaz na intelitentní formulář 
 • provozuje Ministerstvo spravedlnosti, případné nefunkčnosti a stížnosti je nutné řešit s provozovatelem, nikoli s ČJF
 • Na úvodní stránce formuláře musíte vybrat volbu 
  • Typ podávaného návrhu: Prvozápis;
  • Požadovaná právní forma: Spolek;
 • Postupně vyplníte všechny potřebné části formuláře podání
 • Na závěr dáte generovat podání. Formy podání jsou popsány výše, nejčastěji však budete volit tisk;
 • Formulář tedy vytiskněte, je nutné opatřit ověřeným podpisem statutárního zástupce (ověří na každé poště);


6. Doručení žádosti na podatelnu příslušného obchodního soudu

 • Za prvozápis spolku bude nutné uhradit poplatek 
 • Příslušnost ke konkrétnímu soudu, včetně adresy najdete na výsledném dokumentu z inteligentního formuláře;
 • Výsledný návrh (včetně originálů výše popsaných příloh) lze doručit na soud:
  • osobně na podatelnu soudu - výsledná listina musí mít ověřený podpis (ověří na každé poště);
  • doporučeným dopisem na adresu soudu - výsledná listina musí mít ověřený podpis;
 • Pokud bude vše v pořádku, budou změny zapsány. Pokudne, budete vyzváni k doplnění.